Risiko ved folkefinansiering

15. desember 2021

Risiko ved folkefinansiering

Oblinor er en digital plattform for utlånsvirksomhet. Oblinor fungerer som et bindeledd mellom en långiver og låntaker og legger til rette for at partene kan slutte avtaler direkte mellom hverandre via den digitale plattformen. 

Ved investering i form av folkefinansiering påtar man seg en viss risiko for å tape hele eller deler av det beløp som er gitt som lån. Risikoen kan også variere fra prosjekt til prosjekt, og visse lån vil være forbundet med særskilt høy risiko. I alle prosjekter er det en risiko for at ikke alt går som planlagt. Låntaker kan for eksempel oppleve at kostnadsøkninger eller andre forhold hindrer fullføring av et byggeprosjekt, og en manglende ferdigstillelse kan medføre forsinket betaling og mulig tap for långiver.

Oblinor oppfordrer alle våre kunder å sette seg godt inn i den informasjonen som er gitt for det prosjektet man ønsker å yte lån til og i låneavtalens vilkår. Oblinor oppfordrer også til at man alltid rådfører seg med relevant ekspertise før investeringen gjennomføres, slik som finansielle rådgivere, advokat, revisor eller lignende. Dette gjelder særlig for de kunder som har begrenset erfaring med folkefinansiering.

Hvilken sikkerhet har långiverne for sine investeringer?

En långiver har som utgangspunkt ikke mulighet til å kreve et lån tilbakebetalt før avtalt dato for tilbakebetaling. Långiver vil som utgangspunkt få tilbakebetalt hele lånebeløpet med et rentetillegg (avkastning). Det er imidlertid en risiko for at låntaker er forsinket i sin betaling eller ikke har mulighet til å gjøre opp for seg, herunder kan de gå konkurs.

For hver låneforespørsel undersøker Oblinor mulige objekter e.l. som kan stilles som sikkerhet for lånet. Sikkerheten i et konkret lån kommer tydelig til uttrykk i dokumentasjonen på plattformen. Alle lån Oblinor formidler er sikret gjennom kausjon, pant i aksjer eller pant i fast eiendom – eller en kombinasjon av disse. Til tross innhenting av slike sikkerheter, er det fremdeles en risiko for at man ikke får helt eller delvis tilbakeført sin investering og avkastning. For alle lån er det oppnevnt en sikkerhetsagent som vil opptre som innehaver av sikkerheten(e) for lånet på vegne av långiverne. Sikkerhetsagent vil også inndrive eventuelle misligholdte lån på vegne av långiverne. 

Oblinors rolle

Oblinor gir ingen anbefalinger, råd eller garantier knyttet til  de ulike låneforespørsler som ligger ute på plattformen. Oblinor stiller utelukkende sin digitale plattform til disposisjon for låntakere og långivere, og har ikke ansvar for de opplysninger som långiver eller låntaker har gitt eller gir via plattformen eller gir på annen måte.

Relevant informasjon vil legges ut på låneforespørselens side på plattformen. Den rentesats som fremgår her vil gi uttrykk for risikoen ved å yte lån. Oblinor avgir imidlertid ingen garantier eller bekreftelser vedrørende innhold, informasjon, kalkyler, beregninger, erklæringer eller annet som presenteres på plattformen, uansett om dette stammer fra låntaker eller ikke.

Oblinor er ikke part i låneavtalen som er mellom låntaker og långiverne. Innbetaling og utbetaling av lån/renter går ikke via Oblinor, men  via Espos AS.  Oblinor har derfor ingen rettigheter eller plikter etter avtalene, og eventuelle krav, for eksempel grunnet manglende betaling fra låntaker, kan ikke fremsettes mot Oblinor med bakgrunn i avtalen mellom låntaker og långiver.

Oblinor er ikke ansvarlig for at en låneforespørsel fulltegnes og er ikke ansvarlig dersom lån blir kansellert grunnet manglende tegning eller andre grunner. Mer informasjon om dette finner man i Oblinors alminnelige forretningsvilkår som både låntaker og långiver må samtykke til for å kunne bruke plattformen. Oblinor anbefaler alle sine kunder til å lese nøye gjennom denne før en avtale inngås. Alminnelige forretningsvilkår

 

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse.

Registrer deg og få tilgang

Oblinor gir deg nå muligheten til å investere i sikrede lån til norske eiendomsselskaper. Få avkastning på kapitalen, samtidig som du med på å skape både vekst og arbeidsplasser i Norge.
 
✔️Forventet årlig rente på 8-12% 
✔️Spre risiko ved å lage en portefølje
✔️Ingen kostnader for deg som investor