Ofte stilte spørsmål

Generelle spørsmål

Oblinor AS eier og driver nettstedet www.oblinor.no. Plattformen gir bedrifter som er registrert som låntakere adgang til å publisere forespørsel om lån til sitt prosjekt på plattformen. Fysiske og juridiske personer som har registrert seg på plattformen som långivere kan tegne seg for lån i samsvar med låneforespørsel publisert  på plattformen, og inngår da en avtale dirkete med vedkommende låntaker. Oblinor AS vil ikke være part i låneavtalen.

I medhold av lov av 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) § 4 (1) o) er Oblinor forpliktet til å treffe slike tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering som loven beskriver. Dette omfatter blant annet sikker identifikasjon av kunder og løpende oppfølging av kundeforhold. En registrert Långiver/Låntaker er å betrakte som kunde i hvitvaskingslovens forstand.

Å registrere seg på plattformen er kostnadsfritt og uten forpliktelser. For Långiver er det heller ingen kostnader forbundet ved å låne ut penger.

Oblinor gir Långivere og Låntakere mulighet til å inngå avtaler direkte seg imellom via Plattformen. For denne tjenesten mottar Oblinor vederlag fra Låntaker, som  fastsettes før bindende avtale om publisering på Plattformen inngås. Opplysning om samlede kostnader og den effektive renten Låntaker vil måtte betale i forbindelse med Låneavtalene fremgår likeledes av avtaledokument tilgjengelig for Låntaker før bindende avtale om publisering på Plattformen inngås.

Oblinor gir ingen anbefalinger, råd eller garantier vedrørende lån. Oblinor stiller utelukkende Plattformen til disposisjon for Låntakere og Långivere, og har ikke ansvar for de opplysninger som Långiver eller Låntaker har gitt eller gir via Plattformen eller på annen måte. Långivere gjøres oppmerksom på at de prosjekter som markedsføres på Plattformen alltid vil innebære risiko, og at Långiver kan tape det beløp som er gitt som lån. Långivere som ikke er erfarne eiendomsinvestorer bør alltid rådføre seg med relevant ekspertise som finansielle rådgivere, investeringsrådgivere, advokat, revisor eller lignende før en Låneavtale inngås. Långiver er kjent med at et Lån Långiver har tegnet seg for kan bli kansellert eller bortfalle av andre grunner. Långiver er likeledes klar over at han som hovedregel ikke har mulighet til å kreve et Lån tilbakebetalt før avtalt dato for tilbakebetaling.

 

Långiver er fullt ansvarlig for sin bruk av Plattformen, samt for de beslutninger om tegning av lån som fattes i den anledning. Långiver er kjent med at et lån alltid vil være beheftet med risiko, og at hele eller deler av utlånt kapital kan gå tapt. Långiver er også klar over at visse lån vil være forbundet med særskilt høy risiko som kan være byggerisiko, finansiell risiko, likviditetsrisiko, motpartsrisiko samt salgsrisiko. Låntaker kan oppleve at kostnadsøkninger eller andre forhold hindrer fullføring av byggeprosjekt som planlagt, og at manglende ferdigstillelse kan medføre tap for Långiver.

Oblinor håndterer ingen midler og mottar ingen betalinger med unntak av avtalt vederlag fra Låntaker. Samtlige betalinger i anledning lån inngått via Plattformen skjer via et betalingsforetak på oppdrag fra Låntaker via Plattformen. Med mindre annet er særskilt angitt, er dette betalingsforetaket Espos Norge AS, foretaksnummer 997 457 056 («Espos»). Espos er et betalingsforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å utføre betalingstransaksjoner.

Løpetiden på et lån er minst 6 måneder, og maksimalt 36 måneder. Dette vil komme tydelig til uttrykk i informasjonen som er tilknyttet det aktuelle lånet.

Oblinor representerer hverken Långiver eller Låntaker, men er en uavhenging mellommann i prosessen som på en betryggende måte ivaretar både Låntakernes og Långivernes interesser. 

Oblinor er ikke part i låneavtaler mellom Låntaker og Långivere. Oblinor har derfor ingen rettigheter eller plikter etter avtalene, og krav kan ikke fremsettes mot Oblinor med bakgrunn i avtale mellom Låntaker og Långivere. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, Låntakers mislighold av Låneavtalen.

Långiver

Det er enkelt og raskt å komme igang med dine investeringer hos oss. En bruker opprettes enkelt med Facebook, LinkedIn, Google login, eller ved å registrere manuelt. Deretter vil vi stille deg noen spørsmål om ditt forventede investeringsmønster, samt spørsmål i forhold til hvitvaskingsloven. Dette tar ca. 5 minutter og signeres digitalt med bankID. Det tar normalt noen få sekunder før registreringen godkjennes, og du vil motta en e-post om dette. Som innlogget bruker på plattformen får du tilgang til å se/investere i de lån som har tilfredsstilt våre krav.

Oblinor behandler Långiverens personopplysninger for å kunne gi Långiveren tilgang til Plattformen, og for at Långiveren skal kunne slutte avtaler gjennom Plattformen. Hvilke personopplysninger Oblinor behandler, og hvordan de er beskyttet, er nærmere redegjort for i Oblinors personvernerklæring. Personvernerklæringen slik den til enhver tid lyder er en del av brukervilkårene, og Långiver godkjenner at Oblinor behandler personopplysninger i samsvar med personvernerklæringen.

Långiver uten konsesjon etter finansforetaksloven kan ikke gi lån  som overstiger 1 million kroner per år, jf. forskrift om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) § 2-18. Grensen gjelder for samlet lån gitt både gjennom og utenom Plattformen. Långiver er selv ansvarlig for å overholde denne grensen og for eventuelle følger dersom grensen likevel overskrides. Oblinor har rett til å stenge Långivers  tilgang til Låneforespørsler på Plattformen dersom Oblinor er kjent med at denne grensen er overskredet eller vil bli overskredet ved tegning av Lån. Oblinor er uansett  ikke ansvarlig for konsekvenser ved at Långiver overstiger grensen ette finansforetaksforskriften eller gir lån som på annen måte er i strid med gjeldende lovgivning.

Sikkerheten i et konkret lån kommer tydlig til uttrykk i dokumentasjonen på Plattformen. Alle lån Oblinor formidler er sikret gjennom kausjon, pant i aksjer eller pant i fast eiendom – eller en kombinasjon av disse.

Alle lån har oppnevnt en Sikkerhetsagent som vil opptre som innehaver av Sikkerheten eller Sikkerhetene på vegne av Långiver.

Oblinor formidler lån med en effektiv rente på 5 % – 15 % p.a. beregnet som fastrente. Det vil være gitt på forhånd hva renten blir fastsatt til.

Långiver er fullt ansvarlig for sin bruk av Plattformen, samt for de beslutninger om tegning av lån som fattes i den anledning. Långiver er kjent med at et lån alltid vil være beheftet med risiko, og at hele eller deler av utlånt kapital kan gå tapt. Långiver er også klar over at visse lån vil være forbundet med særskilt høy risiko som kan være byggerisiko, finansiell risiko, likviditetsrisiko, motpartsrisiko samt salgsrisiko. Låntaker kan oppleve at kostnadsøkninger eller andre forhold hindrer fullføring av byggeprosjekt som planlagt, og at manglende ferdigstillelse kan medføre tap for Långiver.

Løpetiden på et lån er minst 6 måneder, og maksimalt 36 måneder. Dette vil komme tydlig til uttrykk i låneavtalen.

Låntaker forplikter seg til å skrive en oversiktlig og presis rapport, en gang i kvartalet, slik at långiver kan følge med på utviklingen i prosjektet det er lånt midler til. Alle rapporter vil du finne på lånesiden på plattformen.

Nei, det er ingen kostnader for långiver.

Nei, det er ingen forpliktelser ved å registrere seg som kunde. Du får kun tilgang til å se lånene vi formidler.

Du får betalingsinformasjon til klientkonto hos Espos Norge AS etter at lånet er fulltegnet.

Oblinor håndterer ingen midler og mottar ingen betalinger med unntak av avtalt vederlag fra Låntaker. Samtlige betalinger i anledning lån inngått via Plattformen skjer via et betalingsforetak på oppdrag fra Låntaker via Plattformen. Med mindre annet er særskilt angitt, er dette betalingsforetaket Espos Norge AS, foretaksnummer 997 457 056 («Espos»). Espos er et betalingsforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å utføre betalingstransaksjoner.

Nei, en investering i lån er med dagens regelverk ikke omsettelig. Lånet tilbakebetales ved forfall, ved refinansiering, eller ved at Kredinor bistår med å inndrive kravet.
Det vil for et hvert lån være en nedre grense på hva låntaker ønsker av kapital til et gitt lån. Dersom denne grensen ikke blir nådd, blir lånet kansellert.

Långiver har ikke angrerett med mindre dette er særskilt nevnt i Avtalene.

Långiver har ikke angrerett med mindre dette er særskilt nevnt i Avtalene.

Långiver er ansvarlig for at all bruk av Plattformen skjer i samsvar med brukervilkår, gjeldende lovgivning og det formål Plattformen er innrettet for. Långiver forplikter seg til ikke å spre eller viderebefordre til allmenheten eller til utenforstående informasjon, materiale eller tilbud koblet til Låneforespørsel eller Lån. Långivers finansielle eller juridiske rådgiver er i denne sammenheng ikke å betrakte som utenforstående.

Långiver er ansvarlig for at brukernavn og passord til Plattformen ikke overlates til andre, og er forpliktet til umiddelbart å informere Oblinor dersom passord eller brukernavn mistes eller kommer i urette hender. Oblinor er ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge av at den utenforstående har anvendt en Långivers innloggingsopplysninger til Plattformen.

Oblinor forbeholder seg rett til umiddelbart å sperre Långiverens tilgang til Plattformen for det tilfellet at Långiver har handlet i strid med brukervilkår.

Avtalen mellom Oblinor og Långiver løper til den sies opp av en av partene. Dersom avtalen sies opp mens Långiver har ett eller flere Lån utestående, opprettholdes avtalen så langt det er nødvendig for gjennomføring av disse Lånene, i samsvar med vedkommende Låneavtalers bestemmelser.

 

Dette gjelder likevel ikke dersom avtaleforholdet mellom Långiver og Oblinor avsluttes etter Formidlingsavtalens punkt 2 om hvitvaskingstiltak.

 

Oblinor kan endre brukervilkårene med fjorten dagers varsel etter meddelelse via e-post eller gjennom publisering på Plattformen.

LåntaKer

Oblinor formidler lån til eiendomsutviklere innen bolig og næring, organisert som norskregistrerte aksjeselskap. Det stilles krav til selskapets kredittverdighet, samt tilfredsstillende sikkerhet for lånebeløpet og renter. Selskapet må også ha fremlagt minimum ett årsregnskap. 

Utviklers kompetanse, gjennomføringsevne og referanser fra tidligere prosjekter er sentrale elementer i vår vurdering. Entreprenører og andre samarbeidspartnere er også viktige elementer, i tillegg til vurdering fra uavhengig takstmann.

Det kreves at lånet sikres gjennom kausjon, pant i aksjer eller i fast eiendom – eller en kombinasjon av disse.

Du kan søke lån direkte på nett ved å klikke “Søk finansiering”, sende oss en e-post på post@oblinor.no med beskrivelse av selskapet og låneformål, eller ringe oss på 920 52 000 for en hyggelig prat.

Du vil få svar på din søknad innen 3 arbeidsdager dersom all etterspurt dokumentasjon er vedlagt søknaden.

Det kreves at lånet sikres gjennom kausjon, pant i aksjer eller i fast eiendom – eller en kombinasjon av disse.

Oblinor behandler Låntakers personopplysninger for å kunne gi Låntaker tilgang til Plattformen, og for at Låntakeren skal kunne slutte avtaler gjennom Plattformen. Hvilke personopplysninger Oblinor behandler, og hvordan de er beskyttet, er nærmere redegjort for i Oblinors personvernerklæring. Personvernerklæringen slik den til enhver tid lyder er en del av brukervilkårene, og Låntaker godkjenner at Oblinor behandler personopplysninger i samsvar med personvernerklæringen.

Låntaker har ikke angrerett med mindre dette er særskilt nevnt i Avtalene.

 

Låntaker er imidlertid ikke forpliktet til å inngå Låneavtale dersom ønsket Lån etter Låneforespørselen ikke fulltegnes eller en eller flere Långivere ikke betaler sin del av samlet lånebeløp slik den fremgår av Låneforespørselen. 

Låntaker er ansvarlig for at all bruk av Plattformen skjer i samsvar med brukervilkår, gjeldende lovgivning og det formål Plattformen er innrettet for, herunder at de ulike avtaler (inklusive brukervilkår) inngås av signaturberettigede på vegne av Låntaker. Låntaker forplikter seg til ikke å spre eller viderebefordre til allmenheten eller til utenforstående informasjon, materiale eller tilbud koblet til Låneforespørsel eller Lån. Låntakers finansielle eller juridiske rådgiver er i denne sammenheng ikke å betrakte som utenforstående.

 

Låntaker skal gi Oblinor slike opplysninger og slik dokumentasjon som Oblinor finner nødvendig før Låneforespørsel kan publiseres. Låneforespørsel skal godkjennes av Oblinor før publisering. Låntaker er uansett ansvarlig for at informasjon gitt i Låneforespørselen er fullstendig og riktig. Ved manglende opplysninger eller dokumentasjon er ikke Oblinor forpliktet til å publisere Lånetilbud.

 

Låntaker er ansvarlig for at brukernavn og passord til Plattformen ikke overlates til andre, og er forpliktet til umiddelbart å informere Oblinor dersom passord eller brukernavn mistes eller kommer i urette hender. Oblinor er ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge av at den utenforstående har anvendt en Låntakers innloggingsopplysninger til Plattformen.

 

Oblinor forbeholder seg rett til umiddelbart å sperre Låntakers tilgang til Plattformen for det tilfellet at Låntaker har handlet i strid med disse brukervilkår.

Oblinor gir ingen anbefalinger, råd eller garantier vedrørende lån. Oblinor stiller utelukkende Plattformen til disposisjon for Låntakere og Långivere, og har ikke ansvar for de opplysninger som Långiver eller Låntaker har gitt eller gir via Plattformen eller på annen måte. Låntakere  anbefales å  rådføre seg med relevant ekspertise som finansielle rådgivere, investeringsrådgivere, advokat, revisor eller lignende før Låneforespørsel publiseres. Låntaker er kjent med at Långiverne som er forbrukere har 14 kalenderdager angrerett etter å ha tegnet seg for Lån, og at Oblinor ikke stiller garanti for fulltegning av lån i samsvar med Låneforespørselen. Låntaker er også kjent med at en Långivers manglende utbetaling av Lån kan medføre at øvrige Långiveres betalingsforpliktelser bortfaller, og at det samme gjelder dersom en Låneforespørsel ikke fulltegnes. Dersom forbruker benytter seg av angreretten eller Långivers betalingsforpliktelser bortfaller av annen grunn, må Låntaker tilbakebetale Lånene umiddelbart. Låntaker er klar over at han som hovedregel ikke har mulighet til å tilbakebetale Lån før avtalt dato for tilbakebetaling, med mindre alle Lån formidlet via Plattformen i forbindelse med eiendomsprosjektet tilbakebetales samtidig

 

Låntaker er fullt ansvarlig for sin bruk av Plattformen, for Låneforespørselen og for beslutninger knyttet til inngåelse av Låneavtaler. Låntaker er kjent med at et eiendomsprosjekt alltid vil være beheftet med risiko, slik som byggerisiko, finansiell risiko, likviditetsrisiko, motpartsrisiko samt salgsrisiko. Låntaker kan oppleve at kostnadsøkninger eller andre forhold hindrer fullføring av byggeprosjekt som planlagt, og at manglende ferdigstillelse kan medføre tap. Låntaker er kjent med at mislighold av Låneavtale medfører ansvar for forsinkelsesrenter og omkostninger som Långiver har i forbindelse med inndrivelse av Lån og ivaretakelse av sine interesser som følge av misligholdet. Långivere kan erklære Låneavtaler for misligholdt og tvangsinndrive utestående Lån etter bestemmelsene i lov om tvangsfullbyrdelse, og ellers forfølge Låntaker rettslig ved manglende oppfyllelse av Låneavtale.

Avtalen mellom Oblinor og Låntaker løper til den sies opp av en av partene. Dersom avtalen sies opp mens Låntaker har ett eller flere løpende Lån , opprettholdes avtalen så langt det er nødvendig for gjennomføring av disse Lånene, i samsvar med vedkommende Låneavtalers bestemmelser.

 

Dette gjelder likevel ikke dersom avtaleforholdet mellom Låntaker og Oblinor avsluttes etter Formidlingsavtalens punkt 2.

 

Oblinor kan endre brukervilkårene med fjorten dagers varsel etter meddelelse via e-post eller gjennom publisering på Plattformen.

 

Ved vesentlig mislighold av disse brukervilkår eller andre avtaler inngått med Oblinor eller avtaler formidlet via Plattformen kan Oblinor heve avtalen. 

​Lånet vil inndrives av Kredinor, og ellers i henhold til låneavtalen.

Lånet sikres gjennom fortrinnsvis pant i fast eiendom, kausjon eller pant i aksjer, eventuelt en kombinasjon av disse
<_cript> jQuery(document).ready(function($) { var delay = 100; setTimeout(function() { $('.elementor-tab-title').removeClass('elementor-active'); $('.elementor-tab-content').css('display', 'none'); }, delay); });

Ditt spørsmål

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse.

Registrer deg og få tilgang

Oblinor gir deg nå muligheten til å investere i sikrede lån til norske eiendomsselskaper. Få avkastning på kapitalen, samtidig som du med på å skape både vekst og arbeidsplasser i Norge.
 
✔️Forventet årlig rente på 8-12% 
✔️Spre risiko ved å lage en portefølje
✔️Ingen kostnader for deg som investor