Alminnelige forretningsvilkår​

Oblinors rolle

Oblinor gir Långivere og Låntakere tilgang til Plattformen og mulighet til å slutte avtaler direkte seg imellom via Plattformen. For denne tjenesten mottar Oblinor vederlag fra Låntaker.

Oblinor innestår ikke for riktigheten av de opplysninger som Låntaker og Långiver gir på Plattformen, og er uten ansvar for partenes overholdelse av sine forpliktelser overfor hverandre, herunder Långivers utbetaling og Låntakers tilbakebetaling av Lån. Oblinor muliggjør kun forbindelse mellom Långivere og Låntaker via Plattformen. Oblinor hverken driver, forvalter, eier eller har ansvar for noe lån gitt via Plattformen. Oblinor håndterer ingen midler og mottar ingen betalinger med unntak av avtalt vederlag fra Låntaker. Samtlige betalinger i anledning lån inngått via Plattformen skjer via et betalingsforetak på oppdrag fra Låntaker via Plattformen. Med mindre annet er særskilt angitt, er dette betalingsforetaket Espos Norge AS, foretaksnummer 997 457 056 («Espos»). Espos er et betalingsforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å utføre betalingstransaksjoner.

2. Långivers bruk av Plattformen

Långiver er ansvarlig for at all bruk av Plattformen skjer i samsvar med disse brukervilkår, gjeldende lovgivning og det formål Plattformen er innrettet for. Långiver forplikter seg til ikke å spre eller viderebefordre til allmenheten eller til utenforstående informasjon, materiale eller tilbud koblet til Låneforespørsel eller Lån. Långivers finansielle eller juridiske rådgiver er i denne sammenheng ikke å betrakte som utenforstående.

Långiver er ansvarlig for at brukernavn og passord til Plattformen ikke overlates til andre, og er forpliktet til umiddelbart å informere Oblinor dersom passord eller brukernavn mistes eller kommer i urette hender. Oblinor er ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge av at den utenforstående har anvendt en Långivers innloggingsopplysninger til Plattformen.

Oblinor forbeholder seg rett til umiddelbart å sperre Långiverens tilgang til Plattformen for det tilfellet at Långiver har handlet i strid med disse brukervilkår.

Långiver uten konsesjon etter finansforetaksloven kan ikke gi lån  som overstiger 1 million kroner per år, jf. forskrift om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) § 2-18. Grensen gjelder for samlet lån gitt både gjennom og utenom Plattformen. Långiver er selv ansvarlig for å overholde denne grensen og for eventuelle følger dersom grensen likevel overskrides. Oblinor har rett til å stenge Långivers  tilgang til Låneforespørsler på Plattformen dersom Oblinor er kjent med at denne grensen er overskredet eller vil bli overskredet ved tegning av Lån. Oblinor er uansett  ikke ansvarlig for konsekvenser ved at Långiver overstiger grensen ette finansforetaksforskriften eller gir lån som på annen måte er i strid med gjeldende lovgivning.

3. Immaterielle rettigheter 

Oblinor innehar eiendomsretten og samtlige immaterielle rettigheter til Plattformen og de programmer som driver Plattformen. Långiver innehar utelukkende de rettigheter som uttrykkelig er angitt i brukervilkårene. Långiver er kjent med at Plattformens bilder, filmer, tekster og øvrig innhold er beskyttet av immaterialrettslige regler, og forplikter seg til ikke å anvende eller benytte disse, og heller ikke kopiere eller på annen måte nyttiggjøre seg eller spre innhold fra Plattformen. Långiveren har ikke adgang til å kopiere, endre eller oversette programmer eller programkode, og har ikke adgang til å undersøke eller dekryptere programmer eller programkoder.

4. Personopplysninger

Oblinor behandler Långiverens personopplysninger for å kunne gi Långiveren tilgang til Plattformen, og for at Långiveren skal kunne slutte avtaler gjennom Plattformen. Hvilke personopplysninger Oblinor behandler, og hvordan de er beskyttet, er nærmere redegjort for i Oblinors personvernerklæring. Personvernerklæringen slik den til enhver tid lyder er en del av brukervilkårene, og Långiver godkjenner at Oblinor behandler personopplysninger i samsvar med personvernerklæringen.

5. Angrerett

Kunden har ikke angrerett med mindre dette er særskilt nevnt i Avtalene.

6. Tilgjengelighet

Plattformen kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller andre årsaker. Oblinor er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller skader som følge av at Plattformen ikke kan benyttes.

7. Avtalens varighet og oppsigelse

Avtalen mellom Oblinor og Långiver løper til den sies opp av en av partene. Dersom avtalen sies opp mens Långiver har ett eller flere Lån utestående, opprettholdes avtalen så langt det er nødvendig for gjennomføring av disse Lånene, i samsvar med vedkommende Låneavtalers bestemmelser.

Dette gjelder likevel ikke dersom avtaleforholdet mellom Långiver og Oblinor avsluttes etter Formidlingsavtalens punkt 2 om hvitvaskingstiltak.

Oblinor kan endre brukervilkårene med fjorten dagers varsel etter meddelelse via e-post eller gjennom publisering på Plattformen.

8. Risiko

Oblinor gir ingen anbefalinger, råd eller garantier vedrørende lån. Oblinor stiller utelukkende Plattformen til disposisjon for Låntakere og Långivere, og har ikke ansvar for de opplysninger som Långiver eller Låntaker har gitt eller gir via Plattformen eller på annen måte. Långivere gjøres oppmerksom på at de prosjekter som markedsføres på Plattformen alltid vil innebære risiko, og at Långiver kan tape det beløp som er gitt som lån. Långivere som ikke er erfarne eiendomsinvestorer bør alltid rådføre seg med relevant ekspertise som finansielle rådgivere, investeringsrådgivere, advokat, revisor eller lignende før en Låneavtale inngås. Långiver er kjent med at et Lån Långiver har tegnet seg for kan bli kansellert eller bortfalle av andre grunner. Långiver er likeledes klar over at han som hovedregel ikke har mulighet til å kreve et Lån tilbakebetalt før avtalt dato for tilbakebetaling.

Långiver er fullt ansvarlig for sin bruk av Plattformen, samt for de beslutninger om tegning av lån som fattes i den anledning. Långiver er kjent med at et lån alltid vil være beheftet med risiko, og at hele eller deler av utlånt kapital kan gå tapt. Långiver er også klar over at visse lån vil være forbundet med særskilt høy risiko som kan være byggerisiko, finansiell risiko, likviditetsrisiko, motpartsrisiko samt salgsrisiko. Låntaker kan oppleve at kostnadsøkninger eller andre forhold hindrer fullføring av byggeprosjekt som planlagt, og at manglende ferdigstillelse kan medføre tap for Långiver.

9. Ansvarsbegrensninger

Oblinor er ikke part i låneavtaler mellom Låntaker og Långivere. Oblinor har derfor ingen rettigheter eller plikter etter avtalene, og krav kan ikke fremsettes mot Oblinor med bakgrunn i avtale mellom Låntaker og Långivere. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, Låntakers mislighold av Låneavtalen.

Oblinor er ikke ansvarlig for at en Låneforespørsel fulltegnes.

I tillegg til det som ellers fremgår av disse brukervilkår gjelder følgende begrensinger i Oblinors ansvar:

Oblinor avgir ingen garantier eller bekreftelser vedrørende innhold, informasjon, kalkyler, beregninger, erklæringer eller annet som presenteres på Plattformen, uansett om dette stammer fra Låntaker eller ikke. Oblinor har hverken direkte eller indirekte ansvar for Låneforespørselen eller riktigheten av de opplysninger Låntaker gir. En Låneavtale er utelukkende et forhold mellom Långiver og Låntaker der Oblinor kun er en forbindelse mellom disse parter. Oblinor avgir heller ingen garantier eller bekreftelser vedrørende Plattformen eller dens funksjon, tilgjengelighet, kvalitet, anvendelighet eller sikkerhet. Hverken Oblinor eller Plattformen har noen direkte eller indirekte kobling, innflytelse eller ansvar for Låntaker, Långiver eller Låneforespørselen. Oblinor representerer hverken Långiver eller Låntaker og gir ingen anbefalinger eller uttalelser til noen part vedrørende Låneforespørselen.

En Låntaker står fritt til å avvise enhver Långiver, og Oblinor er uten ansvar for tap Långiver måtte lide som følge av det.

Oblinor er ikke ansvarlig for indirekte tap eller tap av fortjeneste. Oblinors totale erstatningsansvar overfor Långiver er under enhver omstendighet oppad begrenset til NOK 10 000.

10. Lovvalg og tvisteløsning

Brukervilkårene reguleres av norsk rett. Alle tvister med utspring i brukervilkårene, eller Långiverens registrering eller forsøk på registrering på Plattformen, skal søkes løst ved forhandlinger. Om forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten avgjøres ved de alminnelige domstoler. Partene vedtar Oslo som felles verneting.

Låntaker

1. Bruk av Plattformen

Låntaker er ansvarlig for at all bruk av Plattformen skjer i samsvar med disse brukervilkår, gjeldende lovgivning og det formål Plattformen er innrettet for, herunder at de ulike avtaler (inklusive disse brukervilkår) inngås av signaturberettigede på vegne av Låntaker. Låntaker forplikter seg til ikke å spre eller viderebefordre til allmenheten eller til utenforstående informasjon, materiale eller tilbud koblet til Låneforespørsel eller Lån. Låntakers finansielle eller juridiske rådgiver er i denne sammenheng ikke å betrakte som utenforstående.

Låntaker skal gi Oblinor slike opplysninger og slik dokumentasjon som Oblinor finner nødvendig før Låneforespørsel kan publiseres. Låneforespørsel skal godkjennes av Oblinor før publisering. Låntaker er uansett ansvarlig for at informasjon gitt i Låneforespørselen er fullstendig og riktig. Ved manglende opplysninger eller dokumentasjon er ikke Oblinor forpliktet til å publisere Lånetilbud.

Låntaker er ansvarlig for at brukernavn og passord til Plattformen ikke overlates til andre, og er forpliktet til umiddelbart å informere Oblinor dersom passord eller brukernavn mistes eller kommer i urette hender. Oblinor er ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge av at den utenforstående har anvendt en Låntakers innloggingsopplysninger til Plattformen.

Oblinor forbeholder seg rett til umiddelbart å sperre Låntakers tilgang til Plattformen for det tilfellet at Låntaker har handlet i strid med disse brukervilkår.

2. Oblinors rolle

Oblinor gir Långivere og Låntakere mulighet til å inngå avtaler direkte seg imellom via Plattformen. For denne tjenesten mottar Oblinor vederlag fra Låntaker, som fastsettes før bindende avtale om publisering på Plattformen inngås. Opplysning om samlede kostnader og den effektive renten Låntaker vil måtte betale i forbindelse med Låneavtalene fremgår likeledes av avtaledokument tilgjengelig for Låntaker før bindende avtale om publisering på Plattformen inngås.

Oblinor innestår ikke for riktigheten av de opplysninger som Låntaker og Långiver gir på Plattformen, og er uten ansvar for partenes overholdelse av sine forpliktelser overfor hverandre, herunder Långivers utbetaling og Låntakers tilbakebetaling av Lån. Oblinor muliggjør kun forbindelse mellom Långivere og Låntaker via Plattformen. Oblinor hverken driver, forvalter, eier eller har ansvar for noe lån gitt via Plattformen. Oblinor håndterer ingen midler og mottar ingen betalinger med unntak av avtalt vederlag fra Låntaker. Samtlige betalinger i anledning lån inngått via Plattformen skjer via et betalingsforetak på oppdrag fra Låntaker via Plattformen. Med mindre annet er særskilt angitt, er dette betalingsforetaket Espos Norge AS, foretaksnummer 997 457 056 («Espos»). Espos er et betalingsforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å utføre betalingstransaksjoner.

3. Immaterielle rettigheter 

Oblinor innehar eiendomsretten og samtlige immaterielle rettigheter til Plattformen og de programmer som driver Plattformen. Låntaker innehar utelukkende de rettigheter som uttrykkelig er angitt i brukervilkårene. Långiver er kjent med at Plattformens bilder, filmer, tekster og øvrig innhold er beskyttet av immaterialrettslige regler, og forplikter seg til ikke å anvende eller benytte disse, og heller ikke kopiere eller på annen måte nyttiggjøre seg eller spre innhold fra Plattformen. Långiveren har ikke adgang til å kopiere, endre eller oversette programmer eller programkode, og har ikke adgang til å undersøke eller dekryptere programmer eller programkoder.

4. Personopplysninger

Oblinor behandler Låntakers personopplysninger for å kunne gi Låntaker tilgang til Plattformen, og for at Låntakeren skal kunne slutte avtaler gjennom Plattformen. Hvilke personopplysninger Oblinor behandler, og hvordan de er beskyttet, er nærmere redegjort for i Oblinors personvernerklæring. Personvernerklæringen slik den til enhver tid lyder er en del av brukervilkårene, og Låntaker godkjenner at Oblinor behandler personopplysninger i samsvar med personvernerklæringen.

Låntaker samtykker til at opplysninger om Låntaker slik de fremkommer i Låneforespørselen brukes i markedsføring mot potensielle Långivere.

5. Angrerett og rett til kansellering av Låneforespørsel

Låntaker har ikke angrerett med mindre dette er særskilt nevnt i Avtalene.

Låntaker er imidlertid ikke forpliktet til å inngå Låneavtale dersom ønsket Lån etter Låneforespørselen ikke fulltegnes eller en eller flere Långivere ikke betaler sin del av samlet lånebeløp slik den fremgår av Låneforespørselen. 

6. Tilgjengelighet

Plattformen kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller andre årsaker. Oblinor er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller skader som følge av at Plattformen ikke kan benyttes.

7.  Avtalens varighet og oppsigelse

Avtalen mellom Oblinor og Låntaker løper til den sies opp av en av partene. Dersom avtalen sies opp mens Låntaker har ett eller flere løpende Lån , opprettholdes avtalen så langt det er nødvendig for gjennomføring av disse Lånene, i samsvar med vedkommende Låneavtalers bestemmelser.

Dette gjelder likevel ikke dersom avtaleforholdet mellom Låntaker og Oblinor avsluttes etter Formidlingsavtalens punkt 2.

Oblinor kan endre brukervilkårene med fjorten dagers varsel etter meddelelse via e-post eller gjennom publisering på Plattformen.

Ved vesentlig mislighold av disse brukervilkår eller andre avtaler inngått med Oblinor eller avtaler formidlet via Plattformen kan Oblinor heve avtalen. 

8. Risiko

Oblinor gir ingen anbefalinger, råd eller garantier vedrørende lån. Oblinor stiller utelukkende Plattformen til disposisjon for Låntakere og Långivere, og har ikke ansvar for de opplysninger som Långiver eller Låntaker har gitt eller gir via Plattformen eller på annen måte. Låntakere  anbefales å  rådføre seg med relevant ekspertise som finansielle rådgivere, investeringsrådgivere, advokat, revisor eller lignende før Låneforespørsel publiseres. Låntaker er kjent med at Oblinor ikke stiller garanti for fulltegning av lån i samsvar med Låneforespørselen. Låntaker er også kjent med at en Långivers manglende utbetaling av Lån kan medføre at øvrige Långiveres betalingsforpliktelser bortfaller, og at det samme gjelder dersom en Låneforespørsel ikke fulltegnes. Dersom Långivers betalingsforpliktelser bortfaller av annen grunn, må Låntaker tilbakebetale Lånene umiddelbart. Låntaker er klar over at han som hovedregel ikke har mulighet til å tilbakebetale Lån før avtalt dato for tilbakebetaling, med mindre alle Lån formidlet via Plattformen i forbindelse med eiendomsprosjektet tilbakebetales samtidig

Låntaker er fullt ansvarlig for sin bruk av Plattformen, for Låneforespørselen og for beslutninger knyttet til inngåelse av Låneavtaler. Låntaker er kjent med at et eiendomsprosjekt alltid vil være beheftet med risiko, slik som byggerisiko, finansiell risiko, likviditetsrisiko, motpartsrisiko samt salgsrisiko. Låntaker kan oppleve at kostnadsøkninger eller andre forhold hindrer fullføring av byggeprosjekt som planlagt, og at manglende ferdigstillelse kan medføre tap. Låntaker er kjent med at mislighold av Låneavtale medfører ansvar for forsinkelsesrenter og omkostninger som Långiver har i forbindelse med inndrivelse av Lån og ivaretakelse av sine interesser som følge av misligholdet. Långivere kan erklære Låneavtaler for misligholdt og tvangsinndrive utestående Lån etter bestemmelsene i lov om tvangsfullbyrdelse, og ellers forfølge Låntaker rettslig ved manglende oppfyllelse av Låneavtale.

9. Ansvarsbegrensninger

Oblinor er ikke part i Låneavtaler mellom Låntaker og Långivere. Oblinor har ingen rettigheter eller plikter etter avtalene, og krav kan ikke fremsettes mot Oblinor med bakgrunn i avtale mellom Låntaker og Långivere. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, Långivers mislighold av Låneavtalen.

Oblinor er ikke ansvarlig for at en Låneforespørsel fulltegnes, og Oblinor er heller ikke ansvarlig for mulige konsekvenser f0r Låntaker dersom en Långiver inngår Låneavtale i strid med forskrift om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) § 2-18 eller annen bestemmelse i lov eller forskrift.

I tillegg til det som ellers fremgår av disse brukervilkår gjelder følgende begrensinger i Oblinors ansvar:

Oblinor avgir ingen garantier eller bekreftelser vedrørende innhold, informasjon, kalkyler, beregninger, erklæringer eller annet som presenteres på Plattformen. Oblinor har hverken direkte eller indirekte ansvar for Låneforespørselen eller riktigheten av de opplysninger Låntaker gir. En Låneavtale er utelukkende et forhold mellom Långiver og Låntaker der Oblinor kun er en forbindelse mellom disse parter. Oblinor avgir heller ingen garantier eller bekreftelser vedrørende Plattformen eller dens funksjon, tilgjengelighet, kvalitet, anvendelighet eller sikkerhet. Hverken Oblinor eller Plattformen har noen direkte eller indirekte kobling, innflytelse eller ansvar for Låntaker, Långiver eller Låneforespørselen. Oblinor representerer hverken Långiver eller Låntaker, og gir ingen anbefalinger eller uttalelser til noen part vedrørende Låneforespørselen.

Oblinor står fritt til å avvise enhver Låntaker, og Oblinor er uten ansvar for det tap som Låntaker måtte lide som følge av det.

Oblinor er ikke ansvarlig for indirekte tap eller tap av fortjeneste. Oblinors totale erstatningsansvar overfor Låntaker er under enhver omstendighet begrensete til NOK 10 000.

I det tilfelle at krav fremsettes mot Oblinor grunnet Låntakers feilaktige eller villedende opplysninger markedsført via Plattformen skal Låntaker holde Oblinor skadesløs.

10. Lovvalg og tvisteløsning

Brukervilkårene reguleres av norsk rett. Alle tvister med utspring i brukervilkårene, eller Låntakers registrering eller forsøk på registrering på Plattformen, skal søkes løst ved forhandlinger. Om forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten avgjøres ved de alminnelige domstoler. Partene vedtar Oslo som felles verneting.

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse.

Registrer deg og få tilgang

Oblinor gir deg nå muligheten til å investere i sikrede lån til norske eiendomsselskaper. Få avkastning på kapitalen, samtidig som du med på å skape både vekst og arbeidsplasser i Norge.
 
✔️Forventet årlig rente på 8-12% 
✔️Spre risiko ved å lage en portefølje
✔️Ingen kostnader for deg som investor