Risiko

Oblinors rolle

Oblinor gir ingen anbefalinger, råd eller garantier vedrørende lån. Oblinor stiller utelukkende Plattformen til disposisjon for Låntakere og Långivere, og har ikke ansvar for de opplysninger som Långiver eller Låntaker har gitt eller gir via Plattformen eller på annen måte. Långivere gjøres oppmerksom på at de prosjekter som markedsføres på Plattformen alltid vil innebære risiko, og at Långiver kan tape det beløp som er gitt som lån.

Långivere

Långivere som ikke er erfarne eiendomsinvestorer bør alltid rådføre seg med relevant ekspertise som finansielle rådgivere, investeringsrådgivere, advokat, revisor eller lignende før en Låneavtale inngås.

Långiver er kjent med at et Lån Långiver har tegnet seg for kan bli kansellert eller bortfalle av andre grunner. Långiver er likeledes klar over at han som hovedregel ikke har mulighet til å kreve et Lån tilbakebetalt før avtalt dato for tilbakebetaling. Långiver er fullt ansvarlig for sin bruk av Plattformen, samt for de beslutninger om tegning av lån som fattes i den anledning.

Långiver er kjent med at et lån alltid vil være beheftet med risiko, og at hele eller deler av utlånt kapital kan gå tapt. Långiver er også klar over at visse lån vil være forbundet med særskilt høy risiko som kan være byggerisiko, finansiell risiko, likviditetsrisiko, motpartsrisiko samt salgsrisiko. Låntaker kan oppleve at kostnadsøkninger eller andre forhold hindrer fullføring av byggeprosjekt som planlagt, og at manglende ferdigstillelse kan medføre tap for Långiver.

Ansvarsbegrensninger

Oblinor er ikke part i låneavtaler mellom Låntaker og Långivere. Oblinor har derfor ingen rettigheter eller plikter etter avtalene, og krav kan ikke fremsettes mot Oblinor med bakgrunn i avtale mellom Låntaker og Långivere. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, Låntakers mislighold av Låneavtalen. Oblinor er ikke ansvarlig for at en Låneforespørsel fulltegnes. 

I tillegg til det som ellers fremgår av disse brukervilkår gjelder følgende begrensinger i Oblinors ansvar: 

Oblinor avgir ingen garantier eller bekreftelser vedrørende innhold, informasjon, kalkyler, beregninger, erklæringer eller annet som presenteres på Plattformen, uansett om dette stammer fra Låntaker eller ikke. Oblinor har hverken direkte eller indirekte ansvar for Låneforespørselen eller riktigheten av de opplysninger Låntaker gir.

En Låneavtale er utelukkende et forhold mellom Långiver og Låntaker der Oblinor kun er en forbindelse mellom disse parter. Oblinor avgir heller ingen garantier eller bekreftelser vedrørende Plattformen eller dens funksjon, tilgjengelighet, kvalitet, anvendelighet eller sikkerhet. Hverken Oblinor eller Plattformen har noen direkte eller indirekte kobling, innflytelse eller ansvar for Låntaker, Långiver eller Låneforespørselen. Oblinor representerer hverken Långiver eller Låntaker og gir ingen anbefalinger eller uttalelser til noen part vedrørende Låneforespørselen.  

En Låntaker står fritt til å avvise enhver Långiver, og Oblinor er uten ansvar for tap Långiver måtte lide som følge av det. 

Oblinor er ikke ansvarlig for indirekte tap eller tap av fortjeneste. Oblinors totale erstatningsansvar overfor Långiver er under enhver 

omstendighet oppad begrenset til NOK 10 000. 

Oblinor gir ingen anbefalinger, råd eller garantier vedrørende lån. Oblinor stiller utelukkende Plattformen til disposisjon for Låntakere og Långivere, og har ikke ansvar for de opplysninger som Långiver eller Låntaker har gitt eller gir via Plattformen eller på annen måte. Låntakere  anbefales å  rådføre seg med relevant ekspertise som finansielle rådgivere, investeringsrådgivere, advokat, revisor eller lignende før Låneforespørsel publiseres. Låntaker er kjent med at Oblinor ikke stiller garanti for fulltegning av lån i samsvar med Låneforespørselen.

Låntaker er også kjent med at en Långivers manglende utbetaling av Lån kan medføre at øvrige Långiveres betalingsforpliktelser bortfaller, og at det samme gjelder dersom en Låneforespørsel ikke fulltegnes. Dersom Långivers betalingsforpliktelser bortfaller av annen grunn, må Låntaker tilbakebetale Lånene umiddelbart. Låntaker er klar over at han som hovedregel ikke har mulighet til å tilbakebetale Lån før avtalt dato for tilbakebetaling, med mindre alle Lån formidlet via Plattformen i forbindelse med eiendomsprosjektet tilbakebetales samtidig.

Låntaker er fullt ansvarlig for sin bruk av Plattformen, for Låneforespørselen og for beslutninger knyttet til inngåelse av Låneavtaler. Låntaker er kjent med at et eiendomsprosjekt alltid vil være beheftet med risiko, slik som byggerisiko, finansiell risiko, likviditetsrisiko, motpartsrisiko samt salgsrisiko.

Låntaker kan oppleve at kostnadsøkninger eller andre forhold hindrer fullføring av byggeprosjekt som planlagt, og at manglende ferdigstillelse kan medføre tap. Låntaker er kjent med at mislighold av Låneavtale medfører ansvar for forsinkelsesrenter og omkostninger som Långiver har i forbindelse med inndrivelse av Lån og ivaretakelse av sine interesser som følge av misligholdet. Långivere kan erklære Låneavtaler for misligholdt og tvangsinndrive utestående Lån etter bestemmelsene i lov om tvangsfullbyrdelse, og ellers forfølge Låntaker rettslig ved manglende oppfyllelse av Låneavtale.

Ansvarsbegrensninger

Oblinor er ikke part i Låneavtaler mellom Låntaker og Långivere. Oblinor har ingen rettigheter eller plikter etter avtalene, og krav kan ikke fremsettes mot Oblinor med bakgrunn i avtale mellom Låntaker og Långivere. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, Långivers mislighold av Låneavtalen.

Oblinor er ikke ansvarlig for at en Låneforespørsel fulltegnes, og Oblinor er heller ikke ansvarlig for mulige konsekvenser f0r Låntaker dersom en Långiver inngår Låneavtale i strid med forskrift om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) § 2-18 eller annen bestemmelse i lov eller forskrift.

I tillegg til det som ellers fremgår av disse brukervilkår gjelder følgende begrensinger i Oblinors ansvar:

Oblinor avgir ingen garantier eller bekreftelser vedrørende innhold, informasjon, kalkyler, beregninger, erklæringer eller annet som presenteres på Plattformen. Oblinor har hverken direkte eller indirekte ansvar for Låneforespørselen eller riktigheten av de opplysninger Låntaker gir.

En Låneavtale er utelukkende et forhold mellom Långiver og Låntaker der Oblinor kun er en forbindelse mellom disse parter. Oblinor avgir heller ingen garantier eller bekreftelser vedrørende Plattformen eller dens funksjon, tilgjengelighet, kvalitet, anvendelighet eller sikkerhet. Hverken Oblinor eller Plattformen har noen direkte eller indirekte kobling, innflytelse eller ansvar for Låntaker, Långiver eller Låneforespørselen. Oblinor representerer hverken Långiver eller Låntaker, og gir ingen anbefalinger eller uttalelser til noen part vedrørende Låneforespørselen.

Oblinor står fritt til å avvise enhver Låntaker, og Oblinor er uten ansvar for det tap som Låntaker måtte lide som følge av det.

Oblinor er ikke ansvarlig for indirekte tap eller tap av fortjeneste. Oblinors totale erstatningsansvar overfor Låntaker er under enhver omstendighet begrensete til NOK 10 000.

I det tilfelle at krav fremsettes mot Oblinor grunnet Låntakers feilaktige eller villedende opplysninger markedsført via Plattformen skal Låntaker holde Oblinor skadesløs. 

Lovvalg og tvisteløsning

Brukervilkårene reguleres av norsk rett. Alle tvister med utspring i brukervilkårene, eller Låntakers registrering eller forsøk på registrering på Plattformen, skal søkes løst ved forhandlinger. Om forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten avgjøres ved de alminnelige domstoler. Partene vedtar Oslo som felles verneting.

Låntaker er fullt ansvarlig for sin bruk av Plattformen, for Låneforespørselen og for beslutninger knyttet til inngåelse av Låneavtaler. Låntaker er kjent med at et eiendomsprosjekt alltid vil være beheftet med risiko, slik som byggerisiko, finansiell risiko, likviditetsrisiko, motpartsrisiko samt salgsrisiko. Låntaker kan oppleve at kostnadsøkninger eller andre forhold hindrer fullføring av byggeprosjekt som planlagt, og at manglende ferdigstillelse kan medføre tap. 

Låntaker er kjent med at mislighold av Låneavtale medfører ansvar for forsinkelsesrenter og omkostninger som Långiver har i forbindelse med inndrivelse av Lån og ivaretakelse av sine interesser som følge av misligholdet. Långivere kan erklære Låneavtaler for misligholdt og tvangsinndrive utestående Lån etter bestemmelsene i lov om tvangsfullbyrdelse, og ellers forfølge Låntaker rettslig ved manglende oppfyllelse av Låneavtale.  

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse.

Registrer deg og få tilgang

Oblinor gir deg nå muligheten til å investere i sikrede lån til norske eiendomsselskaper. Få avkastning på kapitalen, samtidig som du med på å skape både vekst og arbeidsplasser i Norge.
 
✔️Forventet årlig rente på 8-12% 
✔️Spre risiko ved å lage en portefølje
✔️Ingen kostnader for deg som investor