REGULERING AV FOLKEFINANSIERING​

Lånebasert folkefinansiering

Oblinor tilbyr lånebasert folkefinansiering til norske aksjeselskap fra privatpersoner og selskaper. Folkefinansiering er regulert virksomhet, og Oblinor er registrert låne – og garantiformidler hos det norske Finanstilsynet.

Oblinor AS eier og driver nettstedet www.oblinor.no.

Plattformen gir bedrifter som er registrerte som prosjekteiere adgang til å publisere forespørsel om lån til sitt prosjekt på plattformen etter godkjenning fra Oblinor. Fysiske og juridiske personer som er registrerte investorer
på plattformen, kan tegne seg for lån i samsvar med låneforespørsel publisert  på plattformen, og inngår da en avtale dirkete med vedkommende prosjekteier. Oblinor ikke part i låneavtalen.

Informasjon om vår tillatelse finner man i Finanstilsynets virksomhetsregister.

(1) Foretak kan drive virksomhet som består i ervervsmessig formidling av lån eller garanti for lån (låneformidlingsforetak) etter at melding er sendt til Finanstilsynet.

(2) Et låneformidlingsforetak skal på betryggende måte ivareta både låntakernes og långivernes interesser. Foretaket skal gi partene i låneforholdet opplysning om den effektive renten og andre forhold av betydning, herunder tilbakebetalingsvilkårene og eventuell adgang til å regulere renten. Ved beregningen av den effektive renten skal det tas hensyn til enhver ytelse fra låntakerens side, herunder formidlingsprovisjon, garantiprovisjon, annen provisjon og utgifter til administrasjon av lånet samt eventuell underkurs ved utbetaling av lånet. Opplysningen om den effektive renten skal gis tydelig og i skriftlig form med en nøyaktighet av minst en fjerdedels prosent årlig rente.

(1) Meglerforetaket skal utføre oppdraget i samsvar med god meglerskikk.

(2) Meglerforetaket skal på betryggende måte ivareta partenes interesser. Kjenner meglerforetaket til forhold ved en part eller det avtaleforhold som oppdraget gjelder, og som må antas å være av betydning for en av partene ved vurderingen av om avtale skal inngås, skal foretaket gjøre partene oppmerksom på forholdet før avtale inngås.

Dersom meglerforetakets interesser, oppdragets art eller andre grunner er egnet til å skape tvil om meglerforetakets upartiskhet, skal partene straks få skriftlig opplysning om dette. Like med meglerforetakets interesser anses interesser til
a) annet foretak i samme konsern som meglerforetaket
b) ansatte meglere og rådgivere, ledende ansatte eller tillitsvalgte i foretaket
c) nærstående til meglerforetaket eller til en som er nevnt i leddet her

Begrensninger på utlån for investor

Investor uten konsesjon kan ikke gi lån som overstiger 1 million kroner per år, jf. forskrift om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) § 2-18. Grensen gjelder samlet for lån gitt både gjennom og utenom Plattformen. Investor er selv ansvarlig for å overholde denne grensen og for eventuelle følger dersom grensen likevel overskrides. Oblinor har rett til å stenge Investors tilgang til Låneforespørsler på Plattformen dersom Oblinor blir kjent med at denne grensen er overskredet eller vil bli overskredet ved tegning av Lån. Oblinor er uansett ikke ansvarlig for konsekvenser ved at Investor overstiger grensen ette finansforetaksforskriften eller gir lån som på annen måte er i strid med gjeldende lovgivning.

Som finansieringsvirksomhet regnes ikke å yte lån gjennom plattformer for lånebasert folkefinansiering dersom:

a) plattformene drives av et låneformidlingsforetak eller finansforetak, og
b) långivers samlede utlån gjennom plattformene ikke overstiger 1 million kroner per år.

Tilføyd ved forskrift 26 april 2019 nr. 539 (i kraft 1 juni 2019).

Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Som folkefinansieringsforetak er Oblinor underlagt lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. I medhold av lov av 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) § 4 (1) o) er Oblinor forpliktet til å treffe slike tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering som loven krever. Dette innebærer blant annet at Oblinor er forpliktet til å foreta risikovurdering, gjennomføre kundetiltak, sikker identifikasjon, oppbevare opplysninger og ha en løpende oppfølging av alle kundeforhold og oppdrag. Prinsippet kalles «kjenn-din-kunde» (engelsk: «know your customer» (KYC)). En registrert investor/prosjekteier er å betrakte som kunde i hvitvaskingslovens forstand.  Oblinor er også rapporteringspliktig ovenfor Økokrim om mistenkelige forhold, og vil avvise oppdrag der kundetiltak ikke kan gjennomføres eller der risikoen for hvitvasking eller terrorfinansiering fremstår som uakseptabel.

Lånebasert folkefinansiering (crowdfunding) – en veiledning om låneformidling

Finanstilsynet redegjorde i brev datert 1. februar 2017 til Finansdepartementet nærmere for Finanstilsynets vurdering av markedet for, og reguleringen av, folkefinansiering med utgangspunkt i dagens finansmarkedsregulering. 

Finansdepartementet la i brev datert 13. juni 2017 til grunn at Finanstilsynet selv vurderer behovet for enkelte presiseringer av gjeldende regelverk i rundskrivsform. 

Tilsynsmyndighet

Navn: Finanstilsynet
Organisasjonsnummer: 840 747 972
Adresse: Revierstredet 3, 0105 Oslo
Telefon: +47 22 93 98 00
Internett: www.finanstilsynet.no
Epost: post@finanstilsynet.no

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse.

Registrer deg og få tilgang

Oblinor gir deg nå muligheten til å investere i sikrede lån til norske eiendomsselskaper. Få avkastning på kapitalen, samtidig som du med på å skape både vekst og arbeidsplasser i Norge.
 
✔️Forventet årlig rente på 8-12% 
✔️Spre risiko ved å lage en portefølje
✔️Ingen kostnader for deg som investor