Alminnelige forretningsvilkår​

1. OBLINORS ROLLE

Oblinor AS («Oblinor») eier og driver nettstedet www.oblinor.no. 

På dette nettstedet tilbyr Oblinor en digital plattform for utlånsvirksomhet («Plattformen»).

Plattformen fungerer som bindeledd mellom den som tilbyr finansiering («Investor») og den som søker finansiering («Prosjekteier») (i fellesskap «Partene»). Investor er altså långiver, mens Prosjekteier har rollen som låntaker. Prosjekteier søker etter lånekapital fra Investor for gjennomføring av et prosjekt («Låneforespørsel»).

Gjennom Plattformen legger Oblinor til rette for at Partene kan inngå avtaler direkte seg imellom. For denne tjenesten mottar Oblinor et vederlag fra Prosjekteier. Oblinor er ikke part i låneavtalen mellom Prosjekteier og Investor og har heller ingen rettigheter eller plikter etter avtalen. Krav kan av denne grunn ikke fremsettes mot Oblinor med bakgrunn i avtalen mellom Prosjekteier og Investor. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, eventuelle krav grunnet Investors eller Prosjekteiers mislighold av låneavtalen. 

Oblinor hverken forvalter eller eier noe lån gitt via Plattformen. Oblinor håndterer ingen midler og mottar ingen betalinger med unntak av avtalt vederlag fra Prosjekteier. Oblinor er ikke ansvarlig for overholdelse av de lån som blir inngått via Plattformen. Samtlige betalinger i anledning lån inngått via Plattformen skjer via et betalingsforetak på oppdrag fra Prosjekteier via Plattformen. Med mindre annet er særskilt angitt, er dette betalingsforetaket Espos Norge AS, foretaksnummer 997 457 056 («Espos»). Espos er et betalingsforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å utføre betalingstransaksjoner.

2. NÆRMERE OM INVESTORS OG PROSJEKTEIERS BRUK AV PLATTFORMEN

Partene er ansvarlige for at all bruk av Plattformen skjer i samsvar med disse brukervilkår, gjeldende lovgivning og det formål Plattformen er innrettet for, herunder at de ulike avtaler (inklusive disse brukervilkår) inngås av signaturberettigede på vegne av Partene. Partene forplikter seg til ikke å spre eller viderebefordre til utenforstående informasjon, materiale eller tilbud koblet til Låneforespørsel eller inngåtte låneavtaler. Partenes rådgivere er i denne sammenheng ikke å betrakte som utenforstående.

Prosjekteier skal gi Oblinor slike opplysninger og slik dokumentasjon som Oblinor finner nødvendig før Låneforespørsel kan publiseres. Låneforespørsel må godkjennes av Oblinor før publisering. Prosjekteier er uansett ansvarlig for at informasjon gitt i Låneforespørselen er fullstendig og riktig. Oblinor står fritt til å avvise publisering av en Låneforespørsel på Plattformen, uten angivelse av grunn.

Partene er fullt ut ansvarlige for at brukernavn og passord til Plattformen ikke overlates til andre, og er i den sammenheng forpliktet til umiddelbart å informere Oblinor dersom passord eller brukernavn tapes eller kommer på avveie. Oblinor er ikke ansvarlig for skader som følge av at utenforstående har anvendt en Investor eller Prosjekteiers innloggingsopplysninger til Plattformen.

Oblinor forbeholder seg rett til umiddelbart å sperre Partenes tilgang til Plattformen for det tilfellet at en part har handlet i strid med disse brukervilkår.

Investor uten konsesjon etter finansforetaksloven kan ikke gi lån som overstiger 1 million kroner per år, jf. forskrift om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) § 2-18. Grensen gjelder samlet for utlån, uavhengig om det er gjennom Plattformen eller ikke. Investor er selv ansvarlig for å overholde denne grensen og for eventuelle følger dersom Investor overskrider grensen. Oblinor har rett til å stenge Investors tilgang til Låneforespørsler på Plattformen dersom Oblinor blir kjent med at denne grensen er overskredet eller vil bli overskredet ved inngåelse av nye låneavtaler. Oblinor er uansett ikke ansvarlig for konsekvenser ved at Investor gir lån ut over grensen etter finansforetaksforskriften eller på annen måte i strid med gjeldende lovgivning.

3.TILTAK MOT HVITVASKING OG TERRORFINANSIERING

I medhold av lov av 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) § 4 (1) o) er Oblinor forpliktet til å treffe slike tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering som loven beskriver. Dette omfatter blant annet sikker identifikasjon av kunder og løpende oppfølging av kundeforhold. En registrert Prosjekteier og Investor er å betrakte som kunde i hvitvaskingslovens forstand. Kundetiltak som beskrevet i hvitvaskingsloven må være gjennomført og funnet tilfredsstillende før Partene  kan bli registrert som Prosjekteier eller Investor og få tilgang til Plattformen.


Oblinor er også forpliktet til å foreta en løpende oppfølging av kundeforholdet. Oblinor forbeholder seg retten til å avslutte kundeforholdet dersom oppfølgingen av kundeforholdet i medhold av hvitvaskingsloven gir grunn til det.

4. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Oblinor innehar eiendomsretten og samtlige immaterielle rettigheter til Plattformen og de programmer som driver Plattformen. Partene innehar utelukkende de rettigheter som uttrykkelig er angitt i brukervilkårene. Partene anses kjent med at Plattformens bilder, filmer, tekster og øvrig innhold er beskyttet av immaterialrettslige regler, og forplikter seg til ikke å anvende eller benytte disse, og heller ikke kopiere eller på annen måte nyttiggjøre seg eller spre innhold fra Plattformen. Partene har ikke adgang til å kopiere, endre eller oversette programmer eller programkode, og har ikke adgang til å undersøke eller dekryptere programmer eller programkoder.

5. PERSONOPPLYSNINGER

Oblinor behandler Partenes personopplysninger for å kunne gi Partene tilgang til Plattformen, og for at Partene skal kunne inngåavtaler gjennom Plattformen. Hvilke personopplysninger Oblinor behandler, og hvordan de er beskyttet, er nærmere redegjort for i Oblinors personvernerklæring. Personvernerklæringen slik den til enhver tid lyder er en del av brukervilkårene, og Investor samtykker til at Oblinor behandler personopplysninger i samsvar med personvernerklæringen.


Prosjekteier samtykker ved aksept av brukervilkårene til at opplysninger om Prosjekteier, slik de fremkommer på Plattformen i Låneforespørselen, brukes i markedsføring mot potensielle Investorer.

Partene samtykker ved aksept av brukervilkårene at Oblinor eller samarbeidspartner av Oblinor retter direkte markedsføring mot Partene via e-post eller på annet vis. Partene har rett til å tilbakekalle sitt samtykke til direkte markedsføring gjennom å kontakte Oblinor eller ved å avregistrere seg fra de utsendelser som mottas. Videre samtykker Prosjekteier til at opplysninger om Prosjekteier, slik de fremkommer på Plattformen i Låneforespørselen, brukes i markedsføring mot potensielle Investorer.

6. ANGRERETT OG RETT TIL KANSELLERING

Prosjekteier er næringsdrivende og Lov av 20.06.2014 nr. 27 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) kommer ikke til anvendelse for Prosjekteier. Prosjekteier er kjent med at Investorer som er forbrukere vil ha angrerett etter lovens § 34. Investorer som er forbrukere, har følgelig en rett til å gå fra tegningen av Lån i et prosjekt ved å gi melding til Oblinor innen 14 kalenderdager etter at tegningen ble gjort.

Prosjekteier er ikke forpliktet til å inngå låneavtaler dersom ønsket lån etter Låneforespørselen ikke fulltegnes eller en eller flere Investorer ikke betaler sin del av samlet lånebeløp slik den fremgår av Låneforespørselen. Prosjekteier kan avvise tilbud om lån fra Investor uten angivelse av grunn. Investor er kjent med at investeringen kan bli kansellert av nevnte grunner. Eventuelt innbetalt beløp vil i så tilfelle tilbakebetales.

7. TILGJENGELIGHET

Plattformen kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller andre årsaker. Oblinor er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller skader Partene påføres som følge av at Plattformen ikke kan benyttes.

8. AVTALENS VARIGHET OG OPPSIGELSE

Avtalen mellom Oblinor og hver av Partene om bruk av Plattformen er oppsigelig både for Oblinor og for hver av Partene. Avtalen løper til den sies opp. Dersom avtalen sies opp mens Investor har ett eller flere lån utestående, opprettholdes avtalen så langt det er nødvendig for gjennomføring av disse Lånene, i samsvar med vedkommende låneavtalers bestemmelser. Tilsvarende gjelder også for Prosjekteier som har ett eller flere løpende lån.

Dette gjelder likevel ikke dersom avtaleforholdet avsluttes fordi kundetiltak etter hvitvaskingsloven ikke er tilfredsstillende gjennomført.

Oblinor har rett til å endre brukervilkårene med fjorten dagers varsel via e-post eller gjennom publisering på Plattformen. Ved vesentlig mislighold av disse brukervilkår eller andre avtaler inngått med Oblinor eller avtaler formidlet via Plattformen kan Oblinor heve avtalen.

9. RISIKO

9.1 GENERELT

Oblinor gir ingen anbefalinger, råd eller garantier vedrørende inngåelse av låneavtaler knyttet til tegning av lån i Låneforespørsler på Plattformen. Oblinor stiller Plattformen til disposisjon for Partene, har ikke ansvar for de opplysninger som Partene har gitt eller gir via Plattformen eller gir på annen måte.

9.2 SÆRSKILT OM RISIKO FOR INVESTOR

Investor er kjent med at et lån alltid vil være beheftet med risiko, og at hele eller deler av utlånt kapital kan gå tapt. Slik risiko kan være for eksempel være byggerisiko, finansiell risiko,likviditetsrisiko, motpartsrisiko eller salgsrisiko. Prosjekteier kan oppleve at kostnadsøkninger eller andre forhold hindrer fullføring av byggeprosjekt som planlagt, og at manglende ferdigstillelse kan medføre tap for Investor. Investorer som ikke er erfarne eiendomsinvestorer bør alltid rådføre seg med relevant ekspertise, som finansielle rådgivere, investeringsrådgivere, advokat, revisor eller lignende før en Låneavtale inngås. Investor er kjent med at et lån Investor har tegnet seg for kan bli kansellert eller bortfalle av andre grunner. Investor er likeledes klar over at han som hovedregel ikke har mulighet til å kreve et lån tilbakebetalt før avtalt dato for tilbakebetaling.

9.3 SÆRSKILT OM RISIKO FOR PROSJEKTEIER

Et eiendomsprosjekt vil alltid være beheftet med risiko, slik som byggerisiko, finansiell risiko, likviditetsrisiko, motpartsrisiko samt salgsrisiko. Prosjekteier kan oppleve at kostnadsøkninger eller andre forhold hindrer fullføring av byggeprosjekt som planlagt, og at manglende ferdigstillelse kan medføre tap. Prosjekteiere anbefales å rådføre seg med relevant ekspertise som finansielle rådgivere, investeringsrådgivere, advokat, revisor eller lignende før Låneforespørsel publiseres. Mislighold av Låneavtale medfører ansvar for forsinkelsesrenter og omkostninger som Investor har i forbindelse med inndrivelse av Lån og ivaretakelse av sine interesser som følge av misligholdet. Investorer kan erklære Låneavtaler for misligholdt og tvangsinndrive utestående Lån etter bestemmelsene i lov om tvangsfullbyrdelse, og ellers forfølge Prosjekteier rettslig ved manglende oppfyllelse av Låneavtale.

Prosjekteier er kjent med at Investorer som er forbrukere har 14 kalenderdager
angrerett etter å ha tegnet seg for Lån, og at Oblinor ikke stiller garanti for fulltegning av lån i samsvar med Låneforespørselen. Prosjekteier er også kjent med at en LångiversInvestors manglende utbetaling av Lån kan medføre at øvrige Långiveres Investorers betalingsforpliktelser bortfaller, og at det samme gjelder dersom en Låneforespørsel ikke fulltegnes. Dersom angrerett benyttes eller Investorers betalingsforpliktelser bortfaller av annen grunn, må Prosjekteier tilbakebetale eventuelt mottatte lån umiddelbart. Prosjekteier er klar over at han som hovedregel ikke har mulighet til å tilbakebetale Lån før avtalt dato for tilbakebetaling, med mindre alle Lån formidlet via Plattformen i forbindelse med eiendomsprosjektet tilbakebetales samtidig.

Prosjekteier er fullt ansvarlig for sin bruk av Plattformen, for Låneforespørselen og for beslutninger knyttet til inngåelse av Låneavtaler.

10. ANSVARSBEGRENSNINGER

Oblinor er ikke part i låneavtaler mellom Partene. Oblinor har ingen rettigheter eller plikter etter avtalene, og krav kan ikke fremsettes mot Oblinor med bakgrunn i avtale mellom Partene. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, Prosjekteiers eller Investors mislighold av Låneavtalen.

Oblinor er ikke ansvarlig for at en Låneforespørsel fulltegnes. Oblinor er heller ikke ansvarlig for mulige konsekvenser f0r Prosjekteier dersom en Investor inngår Låneavtale i strid med forskrift om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) § 2-18 eller annen bestemmelse i lov eller forskrift. Oblinor kan avvise og stenge enhver Investor ute fra plattformen ved mistanke om overskridelse av grensen på utlån på MNOK 1,0 iht. nevnte forskrift. Oblinor er uten ansvar for eventuelt tap Investor og/eller Prosjekteier måtte lide som følge av det.

I tillegg til det som ellers fremgår av disse brukervilkår gjelder følgende begrensinger i Oblinors ansvar:

Oblinor avgir ingen garantier eller bekreftelser vedrørende innhold, informasjon, kalkyler, beregninger, erklæringer eller annet som presenteres på Plattformen, uansett om dette stammer fra Prosjekteier eller ikke. Oblinor har hverken direkte eller indirekte ansvar for Låneforespørselen eller riktigheten av de opplysninger Prosjekteier gir. En Låneavtale er utelukkende et forhold mellom Partene der Oblinor utelukkende har funksjon som et  bindeledd mellom disse parter. Oblinor avgir heller ingen garantier eller bekreftelser vedrørende Plattformen eller dens funksjon, tilgjengelighet, kvalitet, anvendelighet eller sikkerhet. Hverken Oblinor eller Plattformen har noen direkte eller indirekte kobling, innflytelse eller ansvar overfor Prosjekteier eller Investor eller for Låneforespørselen. Oblinor representerer ingen av Partene og gir heller ingen anbefalinger eller uttalelser til noen part vedrørende Låneforespørselen.

En Prosjekteier står fritt til å avvise enhver Investor frem til låneavtale er signert, og Oblinor er uten ansvar for tap Investor måtte lide som følge av det.

Oblinor står fritt til å avvise enhver Prosjekteier som ønsker å benytte Plattformen, og Oblinor er uten ansvar for det tap som Prosjekteier måtte lide som følge av det.

Oblinor er ikke ansvarlig for indirekte tap eller tap av fortjeneste. Oblinors totale erstatningsansvar overfor Investor / Prosjekteier er under enhver omstendighet oppad begrenset til NOK 10 000.

I det tilfelle at krav fremsettes mot Oblinor grunnet Prosjekteiers feilaktige eller villedende opplysninger markedsført via Plattformen skal Prosjekteier holde Oblinor skadesløs.

11. LOVVALG OG TVISTELØSNING

Avtalen mellom Oblinor og henholdsvis Investor og Prosjekteier og ethvert forhold som springer ut av eller har tilknytning til den, reguleres av norsk rett. Alle tvister med utspring i brukervilkårene, eller Investors / Prosjekteiers registrering eller forsøk på registrering på Plattformen, skal søkes løst ved forhandlinger. Om forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten avgjøres ved de alminnelige domstoler. Partene vedtar Oslo som felles verneting.

12. KONTAKTPERSON

For nærmere spørsmål kan Oblinor kontaktes på telefon +47 920 52 000.

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse.

Registrer deg og få tilgang

Oblinor gir deg nå muligheten til å investere i sikrede lån til norske eiendomsselskaper. Få avkastning på kapitalen, samtidig som du med på å skape både vekst og arbeidsplasser i Norge.
 
✔️Forventet årlig rente på 8-12% 
✔️Spre risiko ved å lage en portefølje
✔️Ingen kostnader for deg som investor