Alminnelige forretningsvilkår​

1. OBLINORS ROLLE

Oblinor AS («Oblinor») eier og driver nettstedet www.oblinor.no. Oblinor tilbyr
på dette nettstedet en digital plattform for utlånsvirksomhet («Plattformen»).
Plattformen fungerer som bindeledd mellompotensielle långivere («Långiver») og selskap («Låntaker») (i fellesskap «Avtalepartene») som søker etter lånekapital for gjennomføring av et prosjekt («Låneforespørsel»). Gjennom Plattformen legger Oblinor til rette for at partene kan slutte avtaler direkte seg imellom. For denne tjenesten mottar Oblinor et vederlag fra Låntaker. Oblinor er ikke part i låneavtalen mellom Låntaker og Långiver og har heller ingen rettigheter eller plikter etter avtalen. Krav kan av denne grunn ikke fremsettes mot Oblinor med bakgrunn i avtalen mellom Låntaker og Långiver. Det inkluderer, men er ikke begrenset til eventuelle krav grunnet Långivers mislighold av låneavtalen. 
 
Oblinor hverken forvalter eller eier noe lån gitt via Plattformen. Oblinor håndterer ingen midler og mottar ingen betalinger med unntak av avtalt vederlag fra Låntaker. Oblinor er ikke ansvarlig for overholdelse av de lån som blir inngått via Plattformen. Samtlige betalinger i anledning lån inngått via Plattformen skjer via et betalingsforetak på oppdrag fra Låntaker via Plattformen. Med mindre annet er særskilt angitt, er dette betalingsforetaket Espos Norge AS, foretaksnummer 997 457 056 («Espos»). Espos er et betalingsforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å utføre betalingstransaksjoner.

2. NÆRMERE OM LÅNGIVERS OG LÅNTAKERS BRUK AV PLATTFORMEN

Partene er ansvarlige for at all deres bruk av Plattformen skjer i samsvar med
disse brukervilkår, gjeldende lovgivning og det formål Plattformen er innrettet
for, herunder at de ulike avtaler (inklusive disse brukervilkår) inngås av
signaturberettigede på vegne av Partne . Partene forplikter seg til ikke å spre
eller viderebefordre til utenforstående informasjon, materiale eller tilbud
koblet til Låneforespørsel eller inngåtte låneavtaler. Partenes rådgivere er i
denne sammenheng ikke å betrakte som utenforstående.
 
Låntaker skal gi Oblinor slike opplysninger og slik dokumentasjon som Oblinor finner nødvendig før Låneforespørsel kan publiseres. Låneforespørsel må godkjennes av Oblinor før publisering. Låntaker er uansett ansvarlig for at informasjon gitt i
Låneforespørselen er fullstendig og riktig. Oblinor står fritt til å avvise
publisering av en Låneforespørsel på Plattformen, uten angivelse av grunn.
 
Partene er ansvarlige for at brukernavn og passord til Plattformen ikke
overlates til andre, og er forpliktet til umiddelbart å informere Oblinor dersom
passord eller brukernavn tape eller kommer på avveie. Oblinor er ikke ansvarlig
for skader som følge av at utenforstående har anvendt en Långivers eller
Låntakers innloggingsopplysninger til Plattformen.
 
Oblinor forbeholder seg rett til umiddelbart å sperre Partenes tilgang til Plattformen for det tilfellet at en part har handlet i strid med disse brukervilkår.
 
Långiver uten konsesjon etter finansforetaksloven kan ikke gi lån som overstiger 1 million kroner per år, jf. forskrift om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) § 2-18. Grensen gjelder for samlet utlån, uavhengig om det er gjennom Plattformen eller ikke. Långiver er selv ansvarlig for å overholde denne grensen og for eventuelle følger dersom Långiver overskrider grensen. Oblinor har rett til å stenge Långivers tilgang til Låneforespørsler på Plattformen dersom
Oblinor blir kjent med at denne grensen er overskredet eller vil bli overskredet
ved inngåelse av nye låneavtaler. Oblinor er uansett ikke ansvarlig for konsekvenser ved at Långiver gir lån ut over grensen etter finansforetaksforskriften eller på annen måte er i strid med gjeldende lovgivning.

3.TILTAK MOT HVITVASKING OG TERRORFINANSIERING

I medhold av lov av 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og
terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) § 4 (1) o) er Oblinor forpliktet til å
treffe slike tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering som loven beskriver.
Dette omfatter blant annet sikker identifikasjon av kunder og løpende oppfølging
av kundeforhold. En registrert Låntaker og Långiver er å betrakte som kunde i
hvitvaskingslovens forstand. Kundetiltak som beskrevet i hvitvaskingsloven må
være gjennomført og funnet tilfredsstillende før en Låntaker eller Långiver kan
bli registrert som Låntaker eller Långiver og få tilgang til Plattformen.
Oblinor er også forpliktet til å foreta en løpende oppfølging av kundeforholdet.
Oblinor forbeholder seg rett til å avslutte kundeforholdet dersom oppfølgingen
av kundeforholdet i medhold av hvitvaskingsloven gir grunn til det.

4. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Oblinor innehar eiendomsretten og samtlige immaterielle rettigheter til
Plattformen og de programmer som driver Plattformen. Partene innehar utelukkende
de rettigheter som uttrykkelig er angitt i brukervilkårene. Partene er kjent med
at Plattformens bilder, filmer, tekster og øvrig innhold er beskyttet av
immaterialrettslige regler, og forplikter seg til ikke å anvende eller benytte
disse, og heller ikke kopiere eller på annen måte nyttiggjøre seg eller spre
innhold fra Plattformen. Partene har ikke adgang til å kopiere, endre eller
oversette programmer eller programkode, og har ikke adgang til å undersøke eller
dekryptere programmer eller programkoder.

5. PERSONOPPLYSNINGER

Oblinor behandler Partenes personopplysninger for å kunne gi Partene tilgang til
Plattformen, og for at Partene skal kunne slutte avtaler gjennom Plattformen.
Hvilke personopplysninger Oblinor behandler, og hvordan de er beskyttet, er
nærmere redegjort for i Oblinors personvernerklæring. Personvernerklæringen slik
den til enhver tid lyder er en del av brukervilkårene, og Långiver samtykker til
at Oblinor behandler personopplysninger i samsvar med personvernerklæringen.
Låntaker samtykker ved aksept av brukervilkårene til at opplysninger om Låntaker
slik de fremkommer på Plattformen i Låneforespørselen brukes i markedsføring mot potensielle Långivere.
 
Partene samtykker ved aksept av brukervilkårene at Oblinor eller samarbeidspartner av Oblinor retter direkte markedsføring mot Partene via e-post eller på annet vis. Partene har rett til å tilbakekalle sitt samtykke til direkte markedsføring gjennom å kontakte Oblinor eller ved å avregistrere seg fra de utsendelser som mottas. Videre samtykker Låntaker til at opplysninger om Låntaker slik de fremkommer på Plattformen i Låneforespørselen brukes i markedsføring mot potensielle Långivere.

6. ANGRERETT OG RETT TIL KANSELLERING

Låntaker er næringsdrivende og Lov av 20.06.2014 nr. 27 om opplysningsplikt og
angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven)
kommer ikke til anvendelse for Låntaker. Låntaker er kjent med at Långivere som
er forbrukere vil ha angrerett etter lovens § 34. Långivere som er forbrukere
har følgelig en rett til å gå fra tegningen av Lån i et prosjekt ved å gi
melding til Oblinor innen 14 kalenderdager etter at tegningen ble gjort.


Låntaker er ikke forpliktet til å inngå låneavtaler dersom ønsket lån etter
Låneforespørselen ikke fulltegnes eller en eller flere Långivere ikke betaler
sin del av samlet lånebeløp slik den fremgår av Låneforespørselen. Låntaker kan
avvise tilbud om lån fra långiver uten angivelse av grunn. Långiver er kjent med
at investeringen kan bli kansellert av nevnte grunner. Eventuelt innbetalt beløp
vil i så tilfelle tilbakebetales.

7. TILGJENGELIGHET

Plattformen kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller andre årsaker. Oblinor er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller skader som følge av at Plattformen ikke kan benyttes.

8. AVTALENS VARIGHET OG OPPSIGELSE

Avtalen mellom Oblinor og hver av Partene om bruk av Plattformen er oppsigelig både for Oblinor og for hver av Partene. Avtalen løper til den sies opp. Dersom avtalen sies opp mens Långiver har ett eller flere lån utestående, opprettholdes avtalen så langt det er nødvendig for gjennomføring av disse Lånene, i samsvar med vedkommende låneavtalers bestemmelser. Tilsvarende gjelder også for Låntaker som har ett eller flere løpende lån.

Dette gjelder likevel ikke dersom avtaleforholdet avsluttes fordi kundetiltak etter hvitvaskingsloven ikke er tilfredsstillende gjennomført.

Oblinor har rett til å endre brukervilkårene med fjorten dagers varsel via e-post eller gjennom publisering på Plattformen. Ved vesentlig mislighold av disse brukervilkår eller andre avtaler inngått med Oblinor eller avtaler formidlet via Plattformen kan Oblinor heve avtalen.

9. RISIKO

9.1  GENERELT 

Oblinor gir ingen anbefalinger, råd eller garantier vedrørende inngåelse av låneavtaler knyttet til tegning av lån i Låneforespørsler Plattformen. Oblinor stiller utelukkende sin digitale plattform til disposisjon for Partene, og har ikke ansvar for de opplysninger som Låntaker eller Långiver har gitt eller gir via Plattformen eller gir på annen måte. 

9.2  SÆRSKILT OM RISIKO FOR LÅNGIVER 

Långiver er kjent med at et lån alltid vil være beheftet med risiko, og at hele eller deler av utlånt kapital kan gå tapt. Slik risiko kan være for eksempel være byggerisiko, finansiell risiko, likviditetsrisiko, motpartsrisiko eller salgsrisiko. Låntaker kan oppleve at kostnadsøkninger eller andre forhold hindrer fullføring av byggeprosjekt som planlagt, og at manglende ferdigstillelse kan medføre tap for Långiver.

Långivere som ikke er erfarne eiendomsinvestorer bør alltid rådføre seg med relevant ekspertise, som finansielle rådgivere, investeringsrådgivere, advokat, revisor eller lignende før en Låneavtale inngås. Långiver er kjent med at et lån Långiver har tegnet seg for kan bli kansellert eller bortfalle av andre grunner. Långiver er likeledes klar over at han som hovedregel ikke har mulighet til å kreve et lån tilbakebetalt før avtalt dato for tilbakebetaling. 

9.3  SÆRSKILT OM RISIKO FOR LÅNTAKER 

Et eiendomsprosjekt vil alltid være beheftet med risiko, slik som byggerisiko, finansiell risiko, likviditetsrisiko, motpartsrisiko samt salgsrisiko. Låntaker kan oppleve at kostnadsøkninger eller andre forhold hindrer fullføring av byggeprosjekt som planlagt, og at manglende ferdigstillelse kan medføre tap. Låntakere anbefales å rådføre seg med relevant ekspertise som finansielle rådgivere, investeringsrådgivere, advokat, revisor eller lignende før Låneforespørsel publiseres. Mislighold av Låneavtale medfører ansvar for forsinkelsesrenter og omkostninger som Långiver har i forbindelse med inndrivelse av Lån og ivaretakelse av sine interesser som følge av misligholdet. Långivere kan erklære Låneavtaler for misligholdt og tvangsinndrive utestående Lån etter bestemmelsene i lov om tvangsfullbyrdelse, og ellers forfølge Låntaker rettslig ved manglende oppfyllelse av Låneavtale. 

Låntaker er kjent med at Långivere som er forbrukere har 14 kalenderdager angrerett etter å ha tegnet seg for Lån, og at Oblinor ikke stiller garanti for fulltegning av lån i samsvar med Låneforespørselen. Låntaker er også kjent med at en Långivers manglende utbetaling av Lån kan medføre at øvrige Långiveres betalingsforpliktelser bortfaller, og at det samme gjelder dersom en Låneforespørsel ikke fulltegnes. Dersom angrerett benyttes eller Långivers betalingsforpliktelser bortfaller av annen grunn, må Låntaker tilbakebetale eventuelt mottatte lån umiddelbart. Låntaker er klar over at han som hovedregel ikke har mulighet til å tilbakebetale Lån før avtalt dato for tilbakebetaling, med mindre alle Lån formidlet via Plattformen i forbindelse med eiendomsprosjektet tilbakebetales samtidig.

Låntaker er fullt ansvarlig for sin bruk av Plattformen, for Låneforespørselen og for beslutninger knyttet til inngåelse av Låneavtaler.

10. ANSVARSBEGRENSNINGER

Oblinor er ikke part i låneavtaler mellom Partene. Oblinor har ingen rettigheter eller plikter etter avtalene, og krav kan ikke fremsettes mot Oblinor med bakgrunn i avtale mellom Partene. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, Låntakers eller Långivers mislighold av Låneavtalen.

Oblinor er ikke ansvarlig for at en Låneforespørsel fulltegnes. Oblinor er heller ikke ansvarlig for mulige konsekvenser f0r Låntaker dersom en Långiver inngår Låneavtale i strid med forskrift om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) § 2-18 eller annen bestemmelse i lov eller forskrift. Oblinor kan avvise og stenge enhver Långiver ute fra plattformen, som overskrider grensen på utlån på MNOK 1,0 iht. nevnte forskrift. Oblinor er uten ansvar for eventuelt tap Långiver og/eller Låntaker måtte lide som følge av det.

I tillegg til det som ellers fremgår av disse brukervilkår gjelder følgende begrensinger i Oblinors ansvar:

Oblinor avgir ingen garantier eller bekreftelser vedrørende innhold, informasjon, kalkyler, beregninger, erklæringer eller annet som presenteres på Plattformen, uansett om dette stammer fra Låntaker eller ikke. Oblinor har hverken direkte eller indirekte ansvar for Låneforespørselen eller riktigheten av de opplysninger Låntaker gir. En Låneavtale er utelukkende et forhold mellom Partene der Oblinor utelukkende er en forbindelse mellom disse parter. Oblinor avgir heller ingen garantier eller bekreftelser vedrørende Plattformen eller dens funksjon, tilgjengelighet, kvalitet, anvendelighet eller sikkerhet. Hverken Oblinor eller Plattformen har noen direkte eller indirekte kobling, innflytelse eller ansvar overfor Låntaker eller Långiver eller for Låneforespørselen. Oblinor representerer hverken Långiver eller Låntaker og gir ingen anbefalinger eller uttalelser til noen part vedrørende Låneforespørselen.

En Låntaker står fritt til å avvise enhver Långiver frem til låneavtale er signert, og Oblinor er uten ansvar for tap Långiver måtte lide som følge av det.

Oblinor står fritt til å avvise enhver Låntaker som ønsker å benytte Plattformen, og Oblinor er uten ansvar for det tap som Låntaker måtte lide som følge av det.

Oblinor er ikke ansvarlig for indirekte tap eller tap av fortjeneste. Oblinors totale erstatningsansvar overfor Långiver / Låntaker er under enhver omstendighet oppad begrenset til NOK 10 000.

I det tilfelle at krav fremsettes mot Oblinor grunnet Låntakers feilaktige eller villedende opplysninger markedsført via Plattformen skal Låntaker holde Oblinor skadesløs.

11. LOVVALG OG TVISTELØSNING

Avtalen mellom Oblinor og henholdsvis Långiver og Låntaker og ethvert forhold som springer ut av eller har tilknytning til den, reguleres av norsk rett. Alle tvister med utspring i brukervilkårene, eller Långivers/Låntakers registrering eller forsøk på registrering på Plattformen, skal søkes løst ved forhandlinger. Om forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten avgjøres ved de alminnelige domstoler. Partene vedtar Oslo som felles verneting.

12. KONTAKTPERSON

For nærmere spørsmål kan Oblinor kontaktes på telefon +47 920 52 000.

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse.

Registrer deg og få tilgang

Oblinor gir deg nå muligheten til å investere i sikrede lån til norske eiendomsselskaper. Få avkastning på kapitalen, samtidig som du med på å skape både vekst og arbeidsplasser i Norge.
 
✔️Forventet årlig rente på 8-12% 
✔️Spre risiko ved å lage en portefølje
✔️Ingen kostnader for deg som investor